Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; tarafımızca işletilmekte olan www.merdalcorap.com internet sitesi kullanıcılarının, üyelerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerini; özveriyle koruduğumuzu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi şirketimiz nezdinde hukuki, idari, teknik önlemleri aldığımızı önemle belirtmek isteriz.

 

Bu kapsamda tarafımızca işletilmekte olan www.merdalcorap.com internet sitesi kullanıcılarının, üyelerinin, ziyaretçilerinin mahremiyet ve gizlilik ile ilgili endişelerini düşünerek Çerez Politikası oluşturduk, şirketimiz nezdinde tüm çalışanlarımıza ve yönetici kadromuza kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği farkındalık eğitimleri verdik, iş organizasyonumuz ve yasal yükümlülüklerimiz uyarınca işlememiz gereken kişisel verileri kategorilere ayırarak veri envanteri oluşturduk ve Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olduk. Şirket nezdinde işlenen verileri sınırlandırdık, güncelliğini yitiren verilerle ilgili Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası oluşturduk. Kişisel verilerinizin korunması ve veri sahiplerinin bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında;  Aydınlatma Metni, açık rıza beyanları, taahhütnameler, gizlilik sözleşmeleri hazırladık. Veri güvenliğine ilişkin teknik önlemlerimizi arttırdık.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak Kanun’dan doğan haklarınızı hatırlatmak isteriz.

 

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu olarak  “BOSB Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi Menekşe Cad. No:10 Beylikdüzü İstanbul” adresinde bulunan Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yazılı olarak, bizzat gelerek, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla, daha önce şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan eposta hesabınızdan mail göndererek, www.merdalcorap.com internet sitesinde yer alan formların doldurulmasıyla veya Kurul’un belirlediği ve/veya belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Ayrıntılı bilgilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uyumlu olarak hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metni sekmesinden ulaşabilirsiniz.