İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

İnternet sitesi kullanıcılarına yönelik hazırlamış olduğumuz aydınlatma metninde, tarafımızca işletilmekte olan www.merdalcorap.com internet sitesindeki kullanıcıların, üyelerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve herhangi bir nedenle Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerini; özveriyle koruduğumuzu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi şirketimiz nezdinde hukuki, idari, teknik önlemleri aldığımızı, mahremiyet ve gizlilik endişelerinize değer verdiğimizi önemle belirtmek isteriz.

 

İnternet sitemize üyelik için girmiş olduğunuz kişisel verileriniz ile Çerez Politikamız uyarınca işlenmekte olan IP adresi, log kayıtları gibi kişisel verileriniz, iş organizasyonumuz ve KVKK politikamız kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uyumlu olarak veri sorumlusu sıfatına haiz Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda; işbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

 

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

 

 • Adınız, soyadınız, adresiniz ve doğum tarihiniz,
 • E-posta adresiniz ve cep telefonu/sabit hat numaranız,

 

 • Siteye üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,
 • Siteyi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,
 • Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),
 • Lokasyon bilgileriniz (Site üzerinden anlık konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
 • Pazarlama bilgileriniz (Site üzerinden izin vermeniz halinde çerezler, cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

İnternet sitemiz üzerinden tarafımıza göndereceğiniz kişisel verileriniz,

 

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek,
 • Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,
 • Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Site üyeliği kapsamında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile sitemiz üzerindeki hizmetlerimizden yararlandırmak,
 • Site üyeliği kapsamında vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin /diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek,
 • Tarafımıza yönelttiğiniz dilek, şikayet, ihbar vb. talebinizle ilgili gerekli işlemleri sağlamak ve tarafınızla iletişime geçmek,
 • İş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışan adaylarımız için başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk ve ağ güvenliği yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve şirket faaliyetlerinin gerekli kıldığı diğer sınırlı amaçlar için

 

 KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILARACAĞI KİŞİLER VE AMAÇLAR

 

İnternet sitemiz üzerinden tarafımıza iletmiş olacağınız/olduğunuz kişisel verileriniz; tarafımıza yönelttiğiniz talebinizle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla, site kullanıcısı, ziyaretçisi, üyesi, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, iş ortağı vb. farklı pozisyonlara haiz olmanıza bağlı olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçü ile sınırlı olarak; yurt içindeki kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talebinizin gerekli kılması halinde iş ortağımız olan özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 5/2 c-ç-e-f, 6. ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz,  Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, e-ticaret ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi ihtimalinde ise, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızanızın bulunmasına bağlı olarak açık rıza doğrultusunda işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul”olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 
 2. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınacak kararlar, ilan edilecek güvenli ülkeler ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

KVKK Politikamız uyarınca şirketimizdeki kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda siteyi ziyaret etmeniz, siteye üye olmanız veya işlem yapmanız halinde elektronik olarak otomatik yollarla, insan kaynaklarına elden ve elektronik olarak özgeçmiş iletilmesi, mülakat, iş ilanı paylaşılan siteler  gibi farklı kanallar ve KVKK’nın 5/2 c-ç-e-f, 6. ve 8. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’DAN DOĞAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu olarak  “BOSB Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi Menekşe Cad. No:10 Beylikdüzü İstanbul” adresinde bulunan Merdal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yazılı olarak, bizzat gelerek, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla, daha önce şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan eposta hesabınızdan mail göndererek, www.merdalcorap.com internet sitesinde yer alan formların doldurulmasıyla veya Kurul’un belirlediği ve/veya belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Ayrıca kişisel veriler ile ilgili hazırlamış olduğumuz KVKK ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.